600 700 236

Polityka prywatności
Top
 

Split Payment

USTAWA Z DNIA 15 GRUDNIA 2017 ROKU – (SPLIT PAYMENT)
O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Ustawa wprowadza nowe pojęcie – RACHUNEK VAT – należy przez to rozumieć rachunek bankowy służący do przyjmowania zapłat podatku VAT od kontrahentów – BEZ NALEŻNOŚCI NETTO.

Niemal każdy podatnik słyszał coś o „Split payment”, ale mając na uwadze, że jest to nowe rozwiązanie na gruncie polskiego prawa podatkowego warto wymienić wszystkie za i przeciw.

Zacznijmy od argumentów „ZA”:

 1. Szybszy zwrot nadpłaty podatku – 25 dni. Zwrot następuje na ww. rachunek VAT. Obecnie również podatnik może żądać zwrotu nadwyżki podatku VAT w terminie 25 dni – jednak zwrot jest obwarowany jest warunkami, o których mowa w art. 87 ust. 6.
 2. Do wysokości kwoty wynikającej z otrzymanej faktury zapłaconej przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (split payment) nie będą obowiązywały w stosunku do podatnika sankcje obejmujące:
  1. dodatkowe zobowiązanie,
  2. odpowiedzialność solidarną,
  3. podwyższoną stawkę zobowiązania podatkowego,
  4. podwyższoną stawkę odsetek.

Teraz argumenty „PRZECIW”:

 1. Ww. wyłączenia sankcji karnych będzie się jednak stosować, mimo zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, jeżeli podatnik wiedział że faktura:
  1. została wystawiona przez podmiot nieistniejący,
  2. stwierdza czynności, które nie zostały dokonane,
  3. podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  4. potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego (czynności sprzeczne z ustawą; czynności pozorowane).

Ustawodawca przewidział również dodatkową zachętę polegającą na obniżeniu zobowiązania podatkowego, jeśli:

 1. zapłata zobowiązania podatkowego następuje w całości z rachunku VAT, oraz
 2. zapłata następuje w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku.

Po spełnieniu tych warunków zobowiązanie zmniejsza się według określonego w ustawie wzoru i tak, jeżeli przyjmiemy, że kwota zobowiązania podatkowego to 10.000 PLN a stopa referencyjna NBP obowiązująca na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku wynosi 6% – za każdy dzień wcześniejszej zapłaty będzie przysługiwała ulga w wysokości 1,60 PLN.
Każdy podatnik będzie musiał samodzielnie podjąć decyzję, czy przystąpi do split payment. Według mnie założenia są dobre, lecz punkty wymienione w części „PRZECIW” ze szczególnym uwzględnieniem pkt. b) i d) skutecznie zniechęcą podatników do przyjęcia tego rozwiązania.

Ziemowit Gawecki
Doradca podatkowy
Poznań, dnia 26 luty 2018 roku